POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel serwisu jest:
PLM Group LLC z siedzibą w 810 Pony Express Rd, Cheyenne, WY 82009
EIN: 37-1992703, Email: media@olgachainska.pl Telefon: + 48 41342 22 24
jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Właściciel serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.

Właściciel serwisu informuje, iż dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu.
W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Podanie przez użytkownika serwisu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia

Właściciel serwisu informuje iż nie przekazuje, oraz nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu żadnym osobom trzecim, ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym na terenie Polski, jaki poza nim.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Właściciel Serwisu nie przekazuje danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wspierających

Właściciela Serwisu przy realizacji zamówienia, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego oraz podwykonawców IT, przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego.

Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z konkretnych usług Serwisu (w tym rezygnacja ze złożonego zamówienia).

Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel serwisu potrzebuje poniższych danych o użytkowniku:
imię i nazwisko użytkownika
adres dostawy,
telefon kontaktowy,
adres e-mail.

W przypadku zamówienia obejmującego plany dietetyczne zakres danych, które użytkownik musi podać może być szerszy, w tym także obejmować dane szczególne dotyczące stanu zdrowia użytkownika.

Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

Serwis wykorzystuje narzędzia remarketingowe w postaci usługi Facebook Piksel (wewnętrzne i zewnętrzne pliki cookies), co jest równoznaczne z profilowaniem preferencji użytkownika Serwisu i ma na celu optymalizację reklam wyświetlanych w Serwisie i portalu Facebook, w tym reklam zachęcających Użytkownika do ponownego skorzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik może zarządzać ustawieniami dot. Facebook Piksel, w tym sprzeciwić się jego wykorzystaniu, szczegóły znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav.
Celem uniknięcia wątpliwości Serwis informuje, że w wyniku profilowania stosowanego przez Serwis względem

Użytkownika nie jest podejmowana żadna decyzja, która miałaby się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołująca wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Użytkownika wpływająca.

Witryna korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak: Google Analitycs używanych do celów wewnętrznych, służących do poprawy funkcjonalności witryny, optymalizacji i łatwości użytkowania.

Właściciel witryny może zobaczyć za pomocą tych narzędzi, w jaki sposób użytkownik porusza się po witrynie, jakie treści przegląda, skąd trafił na witrynę oraz wiele innych danych analitycznych. Wszystkie czynności są jednak anonimowe, właściciel serwisu widzi powyższe czynności jako dane anonimowe, nie jest w stanie przypisać ich konkretnemu użytkownikowi, dane te nie zawierają danych osobowych.

Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

Właściciel serwisu gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem serwisu pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt serwisu.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.

Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Serwisie.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego